runflow

Run Flow

Thích sử dụng runflow

Công cụ năng suất đa nền tảng cởi mở hơn, tự do hơn và hiệu quả hơn

Các tính năng cốt lõi

  • Chạy bất cứ thứ gì
  • Được kích hoạt bởi từ khóa
  • Phím nóng có thể được tùy chỉnh
  • Chế độ tập trung
  • Đa ngôn ngữ
  • Bảo mật dữ liệu
Hướng dẫn sử dụng
Chinese Processor

Chinese Processor

This is a very useful plugin for Chinese users. Currently, the plugin supports conversion between simplified and traditional Chinese, obtains pinyin of Chinese characters, and use Chinese characters or pinyin to match keywords in Chinese language environment.

Developer Tools

Developer Tools

This is a plugin for developers that provides many commonly used functions, including code naming style conversion, color parser, base32 and base64 encoding and decoding, sha1 and sha256 encoding, md5 encoding, uuid generator, regex matching, capitalization conversation, etc.

Ai Assistant

Ai Assistant

This plugin is an unofficial client, that support OpenAI chat, OpenAI image generator, OpenAI image variation, SparkDesk chat, and chat history management.